Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów, współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 • 1.
  Administratorem danych osobowych jest DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O. z siedzibą w Świątnikach Górnych ul. Spokojna 2, 32-040 Świątniki Górne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000943830, REGON: 382259555, NIP: 9442262629, e-mail : biuro@dieselkrak.pl, ( dalej również, jako „Administrator”).
 • 2.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług oferowanych przez DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O. z siedzibą w Świątnikach Górnych i niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy.
 • 3.
  Każdy klient, kontrahent, współpracownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: biuro@dieselkrak.pl z informacją o wycofaniu zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uzyskanej zgody przed jej wycofaniem.
 • 4.
  Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okresy niezbędne do wykonywania umowy przez DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O. z siedzibą w Świątnikach Górnych, oraz realizacji innych celów szczegółowo wskazanych w pkt 11, z zastrzeżeniem pkt. 5 i pkt. 6.
 • 5.
  DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O. z siedzibą w Świątnikach Górnych zastrzega sobie prawo do archiwizacji udostępnionych danych osobowych na potrzeby postępowania dowodowego w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać na podstawie zawartych umów, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także w celach niezbędnych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Przechowywanie zarchiwizowanych danych trwa przez okres przedawnienie wzajemnych roszczeń lub wymagany wiążącymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego w zależności, który z tych terminów jest dłuższy.
 • 6.
  Okres przechowywanie i przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – pkt 11 lit. g), h), i) – trwa do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody.
 • 7.
  Każdy klient, kontrahent, współpracownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do Administratora dotyczącego przetwarzania swoich danych osobowych,
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w każdym czasie,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działanie Administratora sprzeczne z ustawą.

  W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na adres e-mail : biuro@dieselkrak.pl

 • 8.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków.
  • Podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).
  • Inni odbiorcy danych np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.
 • 9.
  Dane osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom danych jedynie w celach wskazanych w pkt. 11.
 • 10.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • 11.
  Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • zawarcia i realizacji umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • umożliwienia klientom, kontrahentom, współpracownikom korzystania z usług świadczonych przez DIESEL-KRAK-SERWIS GO SP. Z O.O. z siedzibą w Świątnikach Górnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • dokonywania rozliczeń finansowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • dowodowych, poprzez realizację prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w celu zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów w ewentualnych sporach prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dobierania świadczonych usług pod kątem potrzeb klientów, kontrahentów, współpracowników, tj. profilowanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingowych, w tym pomiary statystyczne, analiza i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych, dotyczących usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingowych, w tym analiza i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych, dotyczących usług podmiotów trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • innych, niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • 12.
  Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w calach określonych w pkt. 11. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celach nieujawnionych w tym punkcie, Administrator przed rozpoczęciem takiego przetwarzania danych osobowych poprosi klienta, kontrahenta, współpracownika o wyrażenie zgody na konkretne przetwarzanie.